Zomerkamp 2020: vertrekprocedure
 
vertrek en terugkeer
vertrek-en-terugkeer
het vertrek

We spreken af op maandag 3 augustus om 8u45 aan het lokaal.

Zoals je ongetwijfeld al weet gaan we dit jaar in bubbels op kamp. Elke bubbel op het kamp komt overeen met een tak, dus dat is heel eenvoudig. Elke takbubbel krijgt ook een kleur toegewezen waaraan alles van & voor die tak duidelijk herkenbaar zal zijn. Op het kaartje hierboven zie je de zones waar elke tak afspreekt om te vertrekken.

We vragen jullie uitdrukkelijk om alleen maar binnen te komen langs de ingang door de poort in de Sint-Jansdreef, en het traject naar de uitgang aan de Peter Benoitlaan te volgen. Aan de ingang zullen we de temperatuur meten van de kinderen, indien dit hoger dan 38°C is, dan kunnnen we uw kind helaas niet meenemen op kamp. Langs het traject kan je je spruiten afzetten bij de juiste bubbel en het traject verderzetten richting de uitgang. Op die manier creëren we een éénrichtingsverkeer voor de ouders zodat er zo weinig mogelijk contact kan plaats vinden. We vragen alle ouders ook om thuis al uitgebreid afscheid te nemen zodat alles in het lokaal snel kan gebeuren en er geen ouders blijven plakken op het traject. We willen een veilige vertrekomgeving behouden voor zowel de kinderen als de ouders, dus het belang is er naar om als ouder zo snel mogelijk terug te vertrekken.

De seniors gaan met de trein naar het kampterrein en spreken om 9u45 af aan de voorkant van het station. Belangrijk: elke senior moet zijn/haar fiets zeker meehebben!
 

terugkomst

Op donderdag 13 augustus keren we terug naar Brugge in de namiddag. We schatten dat dit rond 18u00 zal zijn, maar het uur waarop we toekomen hangt af van het uur dat we vertrekken uit Han-Sur-Lesse en de verkeerssituatie onderweg. Hou de website en de facebook-pagina in de gaten voor wijzigingen en updates! Bovenstaand systeem zal ook gelden wanneer je je kind komt ophalen. Elke tak zal in haar bubbel klaarstaan met haar bagage zodat ze direct meekunnen naar huis. De seniors komen uiteraard met de trein terug naar huis.
Bevers worden op zaterdag 8 augustus opgehaald aan het kampterrein om 14u.

afpsraken
Het bovenstaande traject dat gevolgd moet worden door de ouders om de kinderen af te zetten en zones van de bubbels zijn niet de enige afspraken die er gelden op het vertrekmoment. Hier sommen we alles nog eens op waarop gelet moet worden:
  • Iedereen die ouder is dan 12 jaar draagt een mondmasker bij het vertrek. De kinderen die ouder zijn dan 12 jaar dragen het mondmasker bij het opstappen op de bus.
  • Hou zoveel mogelijk afstand van de andere ouders & kinderen bij het vertrek.
  • Neem als ouder uitvoerig afscheid thuis, zodat u uw kind(eren) snel kan afzetten en direct terug kan vertrekken. Blijf ook niet praten met andere ouders, we willen het samentroepen van ouders en grote groepen koste wat kost vermijden aan het lokaal. 

voorzorg

Nog voor het vertrek zijn er een aantal zaken waar we jullie nog willen op wijzen en van jullie vragen:

  • Controleer als u kind tot een van de risicogroepen behoort. Indien u kind tot een risicogroep behoort, dan moet u schriftelijke toestemming van de huisarts kunnen voorleggen bij uw medische fiche dat uw kind op kamp mag gaan. Meer info vind je op deze pagina met veiligheidsvoorschriften.
  • Kinderen die ziek (geweest) zijn in de 3 dagen voor het kamp mogen we niet laten vertrekken op zomerkamp. Dit geldt voor alle ziektes, niet alleen voor COVID-19. Zieke kinderen op kamp hebben een lagere weerstand waardoor ze vatbaarder zijn voor virussen, en kunnen uiteraard ook andere kinderen besmetten. Indien dit het geval is vragen we u om zo snel mogelijk de eenheidsleiding te verwittigen.
  • We vragen jullie om voor het vertrek thuis zeker de temperatuur te meten van de deelnemers. Indien uw kind koorts heeft, dan mag hij/zij helaas ook niet op kamp vertrekken. Ook in dit vragen we u om zo snel mogelijk de eenheidsleiding te verwittigen.
  • OPGELET: Leden of leiding die terugkomen uit een rode zone moeten verplicht in quarantaine van 14 dagen en kunnen niet op kamp in deze periode. Bij een oranje zone wordt er geadviseerd in quarantaine te gaan en contact op te nemen met een huisarts. Kom je terug van reis uit een van deze zones in de periode voor je op kamp vertrekt, breng ons daar dan van op de hoogte. Hou ook het nieuws in de gaten, door de stijgende cijfers in de buurlanden is de kans reëel dat er nog oranje of rode zones bijkomen.
 
ziekte op kamp
noodprocedure

Wat als mijn kind ziek wordt op het kamp zelf? In geval van ziekte op kamp zijn we genoodzaakt om een vaste procedure te volgen die werd vastgelegd door de Ambrassade. De essentie ervan hebben we voor jullie in onderstaand schema gegoten. 

blijf bereikbaar

Een zieke deelnemer moet dus sowieso naar huis vertrekken. Ook indien er zich een geval van COVID-19 voordoet in de bubbel van uw kind, dan moet heel deze contactbubbel naar huis vertrekken. In beide gevallen vragen we de ouders om bereikbaar te blijven zodat u uw kind binnen de 24u kan ophalen aan het kampterrein moest dat nodig zijn.

ziekte-op-kamp